Improveit har genomfört mätning med patientenkäten KUPP för nationella gyncancerregistret

Christer Borgfeldt

När det nationella gyncancerregistret ville mäta gyncancerpatienters vårdupplevelse valde man KUPP, Kvalitet Ur Patientens Perspektiv, en vetenskapligt utvecklad, validerad patientenkät. Improveit hjälpte till att genomföra mätningen och resultatet har nu sammanställts och analyserats i en artikel som är redo för publicering

Gyncancerregistret, det nationella kvalitetsregistret för gynekologisk cancer, som startade 2008, är ett register där alla som får diagnosen gynekologisk cancer registreras. Där anmäls även vilken typ av behandling patienterna får för sin cancer. Christer Borgfeldt Överläkare Lund sitter i styr- och arbetsgruppen för Gyncancerregistret.

– För några år sedan kom vi fram till att vi ville följa upp hur mår patienterna mådde ur ett livskvalitetsperspektiv. Vi var även intresserade av deras upplevelse av vården. Det var då som vi insåg att det inte kommer att fungera att genomföra mätningen inom Regionalt Cancer Centrum Västs plattform, det kommer vara alldeles för besvärligt och tungrott att bygga upp, berättar Christer. 

Anlitade Improveit för att genomföra en KUPP
Han kom då i kontakt med KUPP, som Bodil Wilde – Larsson, professor i Omvårdnad Karlstads Universitet, har tagit fram. Hon har forskat på patientens upplevelse av vården och utvecklat en väl genomarbetad patientenkät. Gyncancerregistret anammade formuläret och la till ett par frågor. Därefter anlitade man Improveit för att bygga enkäten till ett digitalt formulär och de skickade sedan ut en pappersenkät med länk till webbenkäten via brev till patienterna i registret. Improveit såg även till att det skickades ut två påminnelser i pappersformat, den första cirka en månad efter första utskicket. Mätningen genomfördes under januari 2017 – mars 2018 och svarsfrekvensen låg på drygt 50%.

– Att få detta att fungera snabbt och enkelt i en stor sjukvårdsorganisation, det är nästan omöjligt. Därför är det smart att använda sig av Improveit, som är ett snabbfotat företag med stor erfarenhet av KUPP sedan tidigare, anser Christer.

Tvärvetenskaplig analys blev artikel
När pengarna man fick från SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) för att göra mätningen tog slut efter cirka 1,5 år, pausades enkätundersökningen. Gyncancerregistret valde att samarbeta med Bodil Wilde – Larsson och Cecilia Olsson på Karlstads universitet för analysen av de inkomna enkätresultaten. Och det tvärvetenskapliga samarbetet, omvårdnadsperspektiv tillsammans med medicinskt perspektiv, har resulterat i en artikel som man nu har skickat för review.

I enkätsvaren belystes några förbättringsområden, bland annat information relaterad till egenvård, sexualitet och minskning av patientens väntetider.

Gyncancerregistret vill fortsätta mätningen så snart finansieringen är ordnad.

– Vi vill komma i gång igen. Nu har vi gjort en övergripande, generell analys, men vi vill även göra delanalyser på de olika cancertyperna. Vi vill i nästa steg även kunna återkoppla resultatet direkt till respektive vårdenhet, så att de snabbt kan hantera eventuella brister i till exempel informationen till patienterna, säger Christer.

Intresserad av KUPP?
Är du intresserad av att göra en KUPP? Kontakta oss så pratar vi vidare om hur en KUPP kan hjälpa dig att utveckla din vårdverksamhet.
035-22 70 50, info@improveit.se 
Ladda ner produktblad här .

Nyhetsbrev

Bli först med att ta del av erbjudande och nya spännande artiklar och intervjuer!